LEIE AVTALE FOR MASKINER OG UTSTYR LEID FRA P2P Rent AS

1.AVTALE
1.1 Leietaker er innforstått med at leie betingelser i denne avtale gjelder for alt utstyr som er leid fra P2P Rent AS fra dato da disse betingelsene ble inngått og undertegnet, og til ny leieavtale undertegnes eller skriftlig oppsigelse er akseptert av leietaker og P2P Rent AS.
1.2 Firma, person, organisasjon, og den som signerer eller på annen skriftlig måte godtar leieavtalen er ansvarlig for å sette seg inn i avtalens betingelser og overholde disse.
1.3 Skriftlig tilbud fra P2P Rent AS er bindende i 15 dager.
1.4 I den grad det er forskjeller mellom ordrebekreftelse & leieavtale gjelder inngått leieavtale.
1.5 Utleier har ikke ansvar for om det utstyret som det inngås avtale om dekker Leietakerens behov med mindre han har særskilt bekreftet dette skriftlig.
1.6 Alle disse vilkår anses som akseptert enten ved signatur, betaling og eller mottatt utstyr.
2. UTLEVERING/HENTING AV UTSTYR
2.1 Utstyret hentes av Leietageren på P2P Rent as lokasjon med mindre annet er avtalt.
2.2 Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietager, gjelder P2P Rent as interne utstyrsspesifikasjon med mindre partene har signert dokument som viser annet.
2.3 Leietaker skal så snart det er praktisk mulig undersøke om utstyr er levert som avtalt, og uten opphold varsle Utleieren skriftlig dersom ved etter hvert avvik.
2.4 Leietaker har fult ansvar for leid utstyr etter denne avtale, & det gjelder fra det tidspunktet utstyret er utlevert til leietager, & til utstyr er returnert eller hentet av P2P Rent as.
3. BRUK AV UTSTYR
3.1 Leietaker har ikke anledning til å la andre enn seg selv, eller de som er i hans tjeneste, benytte utstyret. Framleie er IKKE godkjent med mindre dette er skriftlig avtalt.
3.2 Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet & ellers slik det kommer frem av tilhørende bruksanvisning og i henhold til P2P Rent as skriftlige &/eller muntlige instruksjoner. Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal Leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade han påfører utstyret grunnet uriktig bruk er ikke avhengig av at leietaker er gitt brukerundervisning eller har mottatt bruksanvisning e.l.
3.3 Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om transport & bruk av utstyr & er ansvarlig for all skade som bruken av det måtte påføre person &/eller eiendom, samt følgen av slike skader. Leietakeren er videre innforstått med at utstyret utelukkende skal benyttes av personell med nødvendige kompetanse og formelle tillatelser/sertifikat.
3.5 Leietaker/bruker er selv ansvarlig for nødvendig & lovpålagt kompetanse/sertifikat på leid utstyr. Om Utleier gir opplæring, kan han, uten ytterligere avtale, fakturere Leietaker for opplæring som går ut over >10 minutter.
3.6 Leietager skal så langt det er mulig teste at alle funksjoner fungerer før utstyret tas i bruk til det tiltenkte formål, dette for å forsikre seg om at utstyrets funksjoner fungerer tilfredsstillende til de oppgaver det er tiltenkt.
3.7 Leietaker har ikke adgang til å foreta noen reparasjon på utstyret med mindre dette er skriftlig instruert av P2P Rent as, eller det kommer frem informasjon, eksempelvis av avtaleformularet, bruksanvisninger e.l. at det skal gjøres.
3.8 Utlevert utstyr anses å være i Leietakerens forvaring inntil det er levert tilbake til P2P Rent as der utstyret ble hentet, eller på annet avtalt tilbakeleveringssted, eller P2P Rent as selv har hentet det inn på avtalt bruks adresse.
3.9 Når utstyret ikke er i bruk skal Leietaker i tilstrekkelig grad sikre utstyret mot tyveri og hærverk. Utstyr skal ikke hensettes på offentlig sted uten nødvendig tilsyn og kun etter avtale med P2P Rent as. Utstyr skal uansett sikres mot tyveri og hindres fra bli utsatt for hærverk.
3.10 P2P Rent as skal til enhver tid ha tilgang til utstyret for kontroll. Leietaker er innforstått med at P2P Rent as kan ha montert sporingssystemer i utstyret. Slik mulig montering fritar ikke Leietakeren fra sin forvaringsplikt. Leietakeren fritas heller ikke for sitt forvaringsansvar selv om han gjør P2P Rent as kjent med hvor utstyret måtte befinne seg.
3.11 Leietaker har ikke rett til å transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt skriftlig.
5. LEIETAKERS ANSVAR
5.1 Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen, er Leietaker, uten begrensning, ansvarlig for enhver skade som påføres utstyret, herunder, men ikke begrenset til, skade som følger av uriktig bruk, bruk i strid med leieavtale, herunder bruk i miljøer som leietakeren burde ha forstått var uegnet for utstyr, eller påføre utstyret skade og/eller belastninger utover det som det er konstruert til, skade som skyldes manglende funksjons og/eller mulige væskenivåkontroller, samt for enhver person og/eller tingsskade som skyldes bruken av utstyret, er Leietakers ansvar og omfatter følgelig, men er ikke begrenset til, tekniske havarier grunnet feil bruk og unnlatte tekniske kontroller, samt bulker, riper mm, & alt søl som maling, sement og lignende som er påført utstyret med eller uten forsett, uansett grunn Leietaker er ansvarlig i leieperioden.
5.2 Leietakeren skal underrette P2P Rent as om enhver skade på utstyret innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Det gjelder så vel ytre skade på utstyret som diverse havarier som måtte oppstå som følge av feil bruk. Leietaker skal gi en skriftlig skademelding for ethvert forhold. Skademeldingen skal inneholde detaljert forklaring på når, hvor & hvordan skaden oppsto, & navn på bruker og dens førerkort/bevis.
5.3 Hverken manglende opplæring fra P2P Rent as på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap av utstyr eller annet som hører til dette.
5.4 Leietaker er ansvarlig for ethvert direkte og indirekte tap som P2P Rent as måtte bli påført som følge av skade, havari o.l. som måtte oppstå mens utstyret benyttes av Leietaker og ellers er i hans forvaring, herunder, men ikke begrenset til, skade som måtte følge av uriktig bruk. Leietaker er innforstått med at utstyr ikke er forsikret mot direkte eller indirekte tap som følge av skader grunnet uriktig bruk.
5.5 P2P Rent as tap er tilsvarende den utbedringskostnaden som kan dokumenteres å være påført ved skadeutbedring av ansatte eller innleid firma, herunder skade rep, rengjøring osv. Samt det tap Utleier etter sine standard utleiepriser påføres ved at utstyret i utbedringsperioden ikke kunne leies ut til andre, normal klargjøring skal ikke tas med.
6. UTLEIERENS ANSVAR
6.1 P2P Rent as skal etterse og funksjons teste utstyr før det utleveres til ny Leietaker.
6.2 Leietaker er innforstått med at utstyr kan ha feil som ikke ble avdekket av P2P Rent as før utlevert til Leietaker.
6.3 Leietager er også innforstått med at forhold som andre kunders forsinkede tilbakeleveringer av utleid utstyr, feil på utlevert utstyr, havari, og annet, kan medføre at P2P Rent as ikke evner å fremskaffe det avtalte utstyr til avtalt tid, utbedre feil på utstyr etter levering og/eller å erstatte defekt utstyr med annet utstyr, o.l.
6.4 P2P Rent as har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt levering av utstyr, eller andre feil som oppstår på utstyret etter levering som hindrer bruk, uansett om feilen skyldes uriktig bruk eller ikke.
6.5 P2P Rent as har ikke ansvar for skade som Leietagerens bruk påfører person, eiendom e.l. med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra P2P Rent as side. For det tilfellet at tredjemann likevel fremmer erstatningskrav mot P2P Rent as, skal Leietaker holde ham ansvarsløs.
7. FORSIKRING
7.1 P2P Rent as har forsikret utstyret slik det kommer frem av avtalen. Dersom avtalen ikke inneholder informasjon om forsikring, må leietaker legge til grunn at utstyret ikke er forsikret. Han er i tilfellet selv ansvarlig for å dekke alle skader. Leietaker er innforstått med at selv om avtalen inneholder informasjon om forsikring, vil forsikringens vilkår regulere dekningsomfanget. Leietaker har ansvar for skader som ikke er omfattet av forsikringens dekningsomfang. P2P Rent as avgjør om forsikring skal benyttes der kostnaden med utbedring av skade som leietaker uansett hefter for er lavere enn forsikringens egenandel på opp til 20000.- pr skade.
7.2 Leietaker er innforstått med at en skade som ellers hadde vært dekningsberettiget allikevel ikke dekkes av forsikringen fordi skaden ikke ble meldt innen fristen. Leietakerens ansvar er ikke begrenset til egenandel ved avslag fra forsikringsselskap som skyldes leietagerens manglende varsel om skade til utleier i henhold til leieavtalen.
7.3 I tilfellet uenighet med forsikringsselskapet om skade er dekningsberettiget, skal leietaker dekke P2P Rent as skadeutbedringskostnader, men da slik at dersom forsikring utbetales, skal leietakeren ha refundert sitt utlegg. Leietaker kan ikke kreve at P2P Rent as bringer spørsmålet om skade er dekket inn for forsikringsklagenemnd eller domstol.
7.4 P2P Rent as forsikring dekker ikke skade utstyret måtte påføre leietakers, tredjemanns person, eiendom, eller utleierens avsavnstap med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
7.5 I den utstrekning en skade dekkes av våre forsikringer, er leietakerens ansvar for kostnadene til skadeutbedring begrenset til P2P Rent as egenandel. Leietakeren kan ikke kreve at hans ansvar skal begrenses til en egenandel som måtte være alminnelig i andre forsikringsordninger enn den/de P2P Rent as faktisk har.
8. PRISER & VILKÅR
8.1 Leiepris kommer frem av ordrebekreftelse & leieavtale, om ikke gjelder P2P Rent’s standard leie priser på nett og våre oppgjør & betalingsbetingelser.
8.2 I den utstrekning det avtales at Leietakeren skal innbetale depositum, eller annen sikkerhet for leieforholdet, er Leietaker innforstått med at dette vil bli brukt til å dekke utestående leie og andre utgifter som tilkommer på leien.
8.3 Med mindre annet kommer tydelig frem av ordrebekreftelse eller leieavtale, kan og vill P2P Rent as kreve forskuddsbetaling av hele eller deler av leien samtidig som utstyret over leveres til Leietaker. P2P Rent as kan uten ansvar for seg avvise å utlevere utstyr, dette om Leietaker ikke innfrir de betingelser som avtalt på da leie ble bestilt eller på utleveringstidspunktet.
8.4 I det tilfelle ikke hele leiesummen kreves oppgjort før leieperioden, og Leietaker ikke gjør opp avtalt leie etter hvert som den forfaller uten løpedager av noen art, kan P2P Rent as uten ansvar for seg, og uten forutgående varsel, hente utleid utstyr hos Leietaker.
8.5 Leietaker skal gjøre opp leien slik det settes opp på    P2P Rent’s faktura. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregnet krav han måtte ha på P2P Rent as med mindre slikt krav er erkjent av P2P Rent as skriftlig, eller at det foreligger rettskraftig dom for kravet.
8.6 Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon selv om han leverer utstyret tilbake før avtalt leietid etter eget ønske.
8.7 Leie beregnes pr dag fra 08:00-07:00 påfølgende dag, uavhengig av hentetid / levering. Leien løper frem til den er avmeldt på telefon, e-post eller SMS.
8.8 Pris er pr dag & for normal arbeidsdag på 8 timer (1 skift). Ved bruk >8 timer pr dag, kan det bli etter fakturert, iht. til sporing/tidtaking utstyr som er montert på utstyr.
9. TILBAKELEVERING
9.1 Leietaker er ansvarlig for stoppleie mld & retur av utstyr.
9.2 Utstyr skal være vasket, drivstoff fylt opp, & eventuelle skader rapportert skriftlig til post@p2p-rent.no
9.3 Ved unnlatelse av pkt. 9.2 utfører P2P Rent as dette til våre satser, evt. innleid firma når det trengs. Dette vill bli fakturert Leietaker etter utførelse eller et prisestimat er gjort.
9.4 Leietaker kan kreve at ansatt fra P2P Rent as som mottar utstyr etter endt leie signerer for tilstand & mottak av utstyr, men endelig sjekk skjer ved klargjøring på vår adresse.
Vi oppfordrer alle leie takere til å ta før og etter bilder.
9.5 Leietaker skal dekke leie selv etter avtalt leie tid dersom utstyret ikke er tilbakelevert eller innhentet av P2P Rent as.
10. AVBESTILLING
10.1 Leietaker kan avbestille bestilt utstyr som er bekreftet av P2P Rent as, men ved varsel <24 timer før avtalt overlevering kan utleier ta betalt for inntil 1 dag.
10.2 P2P Rent as plikter å varsle Leietaker så snart han måtte bli gjort kjent med at det har oppstått forhold som medfører at han ikke klarer å levere avtalt utstyr, jfr. punkt 6.3 Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten ansvar for seg.
10. MISLIGHOLD
10.1 For det tilfellet at leietaker ikke betaler P2P Rent as fakturaer etter hvert som de forfaller, foreligger mislighold. Mislighold foreligger også når leietaker benytter utstyret i strid med forutsetningene for leien, eller på annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser.
10.2 Ved mislighold er P2P Rent as berettiget til å heve avtalen uten varsel, og uten ansvar for seg, P2P Rent as kan da kreve utstyret tilbakelevert på avtalt avdeling, P2P Rent as kan også velge å hente inn utstyr på leietakerens regning.
10.3 Mislighold fra P2P Rent as, skal ikke belastes leietaker, men leietaker kan ikke holde tilbake leie for periode som har gått, leietaker skal ikke faktureres for leie i tiden utstyret har stans utover påbegynt dag. P2P Rent as skal alltid prøve å fikse feil på utstyr snarest mulig innenfor arbeidstiden 0700-1600 & eller tilby bytte av utstyr. P2P Rent as bytter utstyr som vi har levert på kundens lokasjon, utstyr kunden har hentet selv skal byttes på vår lokasjon.
11. REKLAMASJON
11.1 Du kan ringe VAKTTELEFON 930 65 180 (send SMS utenom ordinær arbeidstid vi ringer tilbake) (Ordinær tid mandag-fredag 07-16) Det er gratis å ringe, men ved utrykning uansett årsak utenom ordinær arbeidstid belastes. 1.500,- eks mva for oppmøte ink 30min jobb på stedet, deretter 850,- eks mva pr. påløpte time hos kunde.
11.1 Leietaker skal uten opphold varsle P2P Rent as dersom han mener det er feil med utstyret eller noen del av dette. P2P Rent as skal søke å utbedre feilen. Dersom han avgjør at det ikke lar seg gjøre med de resurser han på tidspunktet har tilgjengelig, skal han forsøke å foreta omlevering av utstyr dersom han har alternativt utstyr tilgjengelig for Leietaker.
11.2 P2P Rent as har ikke krav på leie for utstyr som var defekt på utleveringstidspunktet, eller som grunnet feil på annen del av utleid utstyr ikke kunne benyttes til det det er laget til. Ved slike feil skal det varsles P2P Rent as umiddelbart, og uten opphold returneres til P2P Rent as.
11.3 P2P Rent as har fullt krav på leie i avtaleperioden dersom Leietaker selv har forårsaket årsaken til at utstyret eller del av dette ikke kunne benyttes.
12 OPPGJØR & BETALINGSBETINGELSER
12.1 VI TAR IKKE KONTANTER
12.2 Nye firma kunder & Private kunder betaler med Kort eller Vipps ved utlevering, legitimasjon skal fremvises.
12.3 Firma kunder som er innvilget kreditt, blir fakturert ved endt leie, pågående leie blir fakturert ved mnd. slutt, det gis 15 dager kreditt fra innlev dato eller faktura dato.
12.4 Fakturagebyr kan påløpe, men ikke på forskudds betalt leie.
LEIEBETINGELSER anses godtatt ved signatur på leiekontraktens forside og eller mottak av utstyr, og er uansett godtatt av kunde/bruker ved oppstart & bruk av leid utstyr fra P2P Rent AS

Handlekurv
0
    0
    Din Handlekurv
    Din kurv er tomTil Nettbutikk
    Rull til toppen